NORMATIVA

Volem oferir-te una experiència esportiva de qualitat

escut fc sant esteve

FC SANT ESTEVE: El compliment íntegre d’aquesta normativa és imprescindible per inscriure’s al FC St Esteve

NORMATIVA DEL FUTBOL CLUB SANT ESTEVE

L’acceptació en la seva totalitat d’aquesta normativa és imprescindible per poder realitzar la inscripció al FC Sant Esteve, bé siguis major d’edat o com a pare/mare o tutor legal del jugador/a.

Alguns articles d’aquesta normativa són clàusules d’adhesió obligatories per fer la inscripció al Futbol Club Sant Esteve, en aquest sentit tot jugador o bé pare, mare o tutor legal en el cas dels menors que no estiguin d’acord en algun punt, podrà enviar un mail a direccio@fcsantesteve.com on serà atès individualment.

Article 1

Com a pare/mare o tutor legal, autoritzo el meu fill/a/tutelat a assistir a totes les activitats del FC St Esteve.

Article 2

En cas d’extrema urgència, autoritzo a prendre les decisions mèdiques que calguin, renunciant a exigir responsabilitats al Club, la seva Junta Directiva, entrenadors/es o col·laboradors/es, per les lesions que es puguin originar en el transcurs de les activitats que es realitzin al CF Sant Esteve.

Sóc conscient i accepto els riscos intrínsencs derivats de la pràctica esportiva del futbol, i renuncio a exigir responsabilitats al Club, la seva Junta Directiva, entrenadors/es o col·laboradors/es, per les lesions que es puguin originar en el transcurs de les activitats que es realitzin al FC Sant Esteve.

Els jugadors i jugadores participen dels entrenaments i partits única i exclusivament sota la seva responsabilitat i declaren: Que passen regularment les proves mèdiques específiques per la pràctica del futbol i es declaren aptes tant físicament com tècnicament i psicològicament per afrontar els entrenaments i els partits del FC Sant Esteve. Només sobre aquests recau la decisió final de participar. Els jugadors i jugadores eximeixen a la junta i entrenadors del club de tota reclamació o demanda basada en suposades accions o inaccions dels participants o altres que actuïn a favor seu. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir a ells o elles i els seus materials, incloent-hi la pèrdua.

En el cas dels menors d’edat el pare, mare o tutor legal certifica que: Els i les menors participen dels entrenaments i partits única i exclusivament sota la seva responsabilitat i declaren: Que passen regularment les proves mèdiques específiques per la pràctica del futbol i es declaren aptes tant físicament com tècnicament i psicològicament per afrontar els entrenaments i els partits del FC Sant Esteve. Només sobre aquests recau la decisió final de participar i eximeixen a la junta i entrenadors del club de tota reclamació o demanda basada en suposades accions o inaccions dels participants o altres que actuïn a favor seu. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir a ells o elles i els seus materials, incloent-hi la pèrdua.

Article 3

En assistir com a públic, em comprometo a seguir les normes bàsiques d’educació i respecte cap als altres assistents als partits, així com cap als jugadors i tècnics, propis i contraris i als àrbitres. Et recordem que tu ets el principal model del teu fill.

En assistir com a públic, mai no interrompre ni entorpiré una sessió d’entrenament, amb les meves opinions ni idees, el respecte cap als entrenadors ha de ser màxim.

Per a la bona la coexistència entre jugadors/es, col·laboradors/es i resta de pares/mares/tutors em comprometo a respectar les normes del FC St Esteve.

Article 3/A

Tots els possibles conflictes així com petites queixes entre jugadors, jugadors i entrenadors i pares o mares amb el club seran sempre gestionats des de l’Àrea de coordinació.

Article 4

Em comprometo a que el meu fill/a vagi a jugar sempre que un equip de categoria superior li demani.

Article 5

Em comprometo a comunicar la meva absència o bé la del meu fill/a amb un mínim de 24 hores d’antelació, al seu entrenador o coordinador.

Article 6

Drets d’imatge. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tots els jugadors/es majors d’edat i els pares i mares o tutors legals en el cas dels jugadors menors, renuncien a utilitzar aquest dret, i autoritzen al club i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografia o vídeo relacionat amb motiu de qualsevol de les activitats realitzades pel club, ja sigui amb motius publicitaris, incloses les xarxes socials o bé pels motius que aquest consideri més oportú. Així mateix cedeixen les dades personals al club i als col·laboradors per finalitats de gestió interna i publicitàries, en cas contrari el jugador o pare, mare o tutor legal del menor enviarà un correu electrònic a direccio@fcsantesteve.com on serà donat de baixa immediatament.

Article 6.1

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades i les del vostre fill/a i/o tutelat/da seran incorporades al sistema de tractament titularitat del Futbol Club Sant Esteve, amb la finalitat poder formar part de l’equip esportiu i poder participar en les activitats pròpies de l’entitat. En compliment de la normativa vigent, el Futbol Club Sant Esteve informa que les dades seran conservades durant un termini legalment establert.

Amb aquesta clàusula queda informat que les dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques ia totes aquelles entitats amb què sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir les finalitats esmentades amb anterioritat.

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del Futbol Club Sant Esteve, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu areasocial@fcsantesteve.com.

EL FUTBOL CLUB SANT ESTEVE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el FUTBOL CLUB SANT ESTEVE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic areasocial@fcsantesteve.com.

Podran adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, sol·licitem el vostre consentiment per utilitzar les imatges del vostre fill/a i/o tutelat/ a, captades mitjançant fotografies o vídeos, per publicar-les a la pàgina web de l’entitat, així com a xarxes socials o altres mitjans de comunicació.

En darrer lloc, el FUTBOL CLUB SANT ESTEVE informa que en fer la inscripció online atorga el consentiment explícit per al tractament de les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da.

Article 7

Com a pare/mare o tutor legal del jugador/a, autoritzo que el meu/el meu fill/a pugui anar amb el vehicle d’un altre pare/mare, tutor/a legal, entrenador/a i/o qualsevol altra persona relacionada amb l’equip sota la meva responsabilitat .

Article 7.1

Tots pares, mares i tutors legals del menor donen el seu consentiment que els menors facin els seus entrenaments a les instal·lacions del club així com als avenços d’aquest, així doncs els entrenaments de les diferents categories es podran realitzar també sortint pels boscos i camins de la zona anomenada «Serra Llarga», «Refugis» i fins a la zona del «pantà dels regants».

Article 8

En el cas de renúncia per part del juador/a per continuar formant part del FC Sant Esteve durant la temporada en curs, aquest haurà de fer el retorn de l’equipació oficial dels partits.

En cap cas el club retornarà les quotes o pagaments realitzats durant la temporada o finalitzada aquesta.

El jugador/a renúncia a la reclamació dels imports pagats en cas  de no continuar formant part del FC Sant Esteve durant el transcurs de la temporada en curs pels motius que siguin i és compromet a realitzar el retorn del material cedit pel club.

En cas que un jugador sigui expulsat del club, ell mateix, el pare o mare així com el tutor legal del menor, accepta no reclamar la devolució dels imports pagats en concepte de matricula, quota o roba.

Article 9

Els jugadors es comprometen a no portar ni deixar objectes de valor a les instal·lacions del club.

El club no serà responsable en cas de trencament, pèrdua o substracció d’objectes de valor dins de les instal·lacions.

Article 10

El no compliment d’aquestes normes per part dels pares/mares o tutors legals o del mateix jugador/a, podria suposar l’expulsió del jugagor/a.

Aricle 11

Els canals de comunicació oficials del club són exlcusivament els emails que podeu trobar a la pàgina web www.fcsantesteve.com no s’acceptaran les comunicacions oficials mitjançant les xarxes socials ni per cap altre mitjà.

Article 12

Els rebuts tornats tindran un sobrecost mínim de 10€ derivats de les despeses bancàries i de gestió.

Article 13

Com a jugador/a del Futbol Club Sant Esteve i major d’edat, declaro haver llegit, entès i acceptat tots i cadascun dels articles de la normativa del Futbol Club Sant Esteve.

Com a pare, mare o tutor legal del menor inscrit al Futbol Club Sant Esteve declaro haver llegit, entès i acceptat  tots i cadascun dels articles de la normativa del Futbol Club Sant Esteve.

Em comprometo a seguir aquesta normativa per tal de no deteriorar ni el bon funcionament ni la imatge del Club ni del poble que representem.

Article 14

En cas de no estar d’acord en algun dels punts d’aquesta normativa, haureu d’enviar un email a direccio@fcsantesteve.com on sereu atesos individualment.

Article 15

Tot el que no quedi reflectit en aquesta normativa queda sota la decisió del club.